مقاله تعمیرات اتومبیل

مقاله تعمیرات اتومبیل

: اطلاعات عمومي
الف ) اطلاعات كلي و روش اجراي تعميرات
1- محافظت از اتومبيل
دقت كنيد قبل از شروع هر نوع تعميرات ، صندلي ها ، گلگيرها و سپر ها را با محافظ چرمي يا پلاستيكي بپوشانيد تا از كثيف شدن و آسيب ديدگي آنها جلوگيري كرده باشيد .
2- نكات ايمني هنگام جك زدن
هنگام جك زدن اتومبيل موارد زير را رعايت كنيد :
1- چرخ ها را مهار كنيد .
2- جك را فقط در جاهاي مخصوص قرار دهيد .
3- پس از جك زدن به منظور ايمني بيشتر از خرك استفاده نماييد .
3-آماده كردن ابزار و…

مقاله تعمیرات اتومبیل