کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی

کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی

کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی
 
عبدالقادر گیلانی دعائی نوسوم به فتح البصائر دارد برای گوشودن چشم دل و نور ایمان و گشودن و افتتاح باب های غیب به مدت چهل روز و بعد از هروقت نماز یک بار خوانده شود.چهل روز تمام نشده در او احوالات غیبی رخ خواهد داد.قبل از خواندن این دعا سوره اخلاص و فاتحه را خوانده و برای حضرت پیامبر و کلیه مومنان و مومنات و عبدالقادر گیلانی نثار گردد. دعای شریف بسیار مهمی است برای گشودن چشم دل هر صبح حداقل یکبار…

کتاب دعای حزب فتح البصائر عبدالقادر گیلانی

کتاب دعای حزب فتح البصائر,حزب فتح البصائر,عبدالقادر گیلانی