کتاب متافیزیک نیچه

کتاب متافیزیک نیچه

کتاب متافیزیک نیچه
 
معرفی کتاب
متافیزیک، حقیقت موجود چونان چنین چیزی در کل است، متافیزیک سوبژکتیویته لا بشرط و تمامیت یافته به ذات خویش می اندیشد، بی آنکه آن را بر زبان آورد، یعنی ذات حقیقت را، چونان یک مشروعیت. اراده معطوف به قدرت، نیست انگاری، بازگشت جاویدان همان، ابر بشر و مشروعیت، پنج کلام بنیادین متافیزیک نیچه اند. تفسیر حاضر در مورد متافیزیک نیچه، باید از این رو تازه به یکباره تلاش کند تا با توجه به تجربه بنیادینی که تفکر نیچه…

کتاب متافیزیک نیچه

کتاب متافیزیک نیچه,متافیزیک نیچه مارتین هایدگر